fbpx

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות הגנת הפרטיות זו כמו הגדרת להלן או בתנאי הפעלה חלק בלתי נפרד מתנאי הפעלה באתר https://www.amit-pastry.com וכפופה להוראות (" תנאי הפעלה ").

הגלישה שימוש באתר ו/או הזמנת מוצרים מהאתר (להלן: " הפעלה באתר ") כפופה למדיניות פרטיות ומהווה הסכמה בלתי מותנית על ידך להוראות ו/או התנאים המצוינים במדיניות הפרטיות דנן. ככל ואינך מסכים לאמור במדיניות פרטיות מלאה וללא סייג, אנא הפסק מיד את גלישתך באתר ולא לעשות בו כל שימוש .

פעולות באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות הגנת הפרטיות זו (להלן: " מדיניות פרטיות ") ולתנאי המופיעים נוספים באתר, לרבות תנאי הפעלה והוראות נוספות שייתכן ויופיעו לפעול באתר (שילוב: " המסמכים המחייבים ").

 מסירת פרטים לאתר

חלק מהשירותים באתר חברת עמית דברי מאפה קפואים (2003) בע"מ (להלן:" החברה ") דורשים הזות. בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר, זה עיון במגוון מוצרים המופיעים באתר, יתועדו פרטי קריאתך. כמו כן, במדורים ובשירותים נוספים באתר תתבקש למסור פרטים אישיים.

לצורך שימוש באתר עליך למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. שכן מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלואים פרטיים יכולים למנוע ממך אפשרות להשתמש בשירותים באתר, שירותים איכותיים הניתן לך, לרבות לסכל את הביצוע של הזמנתך וכן ליצור קשר ולבצע משלוח. ככל ופרטיך השתנו, עליך לעדכנם באופן מקוון באתר.

מידע שנאסף הפעלה באתר

בעת שימוש באתר, הנהלת האתר עשויה לאסוף מידע על תשיצרת ו/או מידע או פרס שקראת, העמודים לצורך צפית, שירותים שעניינו אותך וכדומה. ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לא סוף ולנתח אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם הפעלה באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולך באתר. האיסוף יכול להיות שיעשה אף באמצעות מזהים טכנולוגיים המוטמעים בציוד שאתה משתמש ו/או בשירותים טכנולוגיים בהם אתה עושה שימוש בו: כתובת IP.

עבודה במידע

פרטיים שתמסור והפרטים שיאספו לגבי תרגול הפעלה שלך באתר, ישמרו במידע של החברה בפנקס מאגרי מידע. המשך באתר ו/או מתן הסכמתך לאיסוף ועיבוד תחת תנאי מדיניות פרטיות מעידים על כך כי הנך מסכים שפרטיך ישמרו וינוהלו במאגר מידע של החברה. מצב שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין וכן למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר ובכלל זה לצפות בפרטיך, לבצע פעולות באופן עצמאי בערוצים הדיגיטליים של שירות לקוחות מקוון, הזמנות מוצרי וטכנאי וכיו"ב;

 • כדי לשפר ולהשיר את השירותים והתקנים המוצעים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המותאמים לדר המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. תראה שישמש את הנהלת האתר לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית; כדי לאפשר וליתר משתמשים להתאים לך את השירותים באתר להעדפותיך ולמטרה זו, יצירת פרופילים של לקוחות וניטור פעולות פעולות באתר;

 • ליצירת הקשר אתך כשהנהלת האתר סבורה שקיים;

 • כדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים;

 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;

 • לצורך ניהול לקוחות על ידי הנהלת האתר

 • לשם זיהוי, מניעה וטיפול בבעיות טכניות.

 • לשם התאמת האתר להעדפותיך ולמאפיינך האישיים.

 • לשם פיקוח על בטיחות ואבטחת האתר.

 • לשם מניעת מעשי הונאה או פעילות אסורה וכן לצורך אכיפת תנאי הפעלה באתר.

 • לצורך פעילות שיווקית ומכירתית

 • לצורך מתן שירות ומידע לגולשים באתר וללקוחות.

 • לכל מטרה אחרת, המפורט במדיניות זוות או בתנאי התנאים הפרטיות והרכישה של האתר.

 • כדי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע על שירותיה ומוצריה של הנהלת האתר, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים אחרים. מידע ישוגר אליך אם כזה נתון הסכמה מפורשת לגבי ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. אתה לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו. מובר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו לצורך הוראות חוק הגנת הפרטיות – התשמ"א-1981 וכל דין רלוונטי אחר;

מסירת מידע לצד שלישי

הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא על שלהלן:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, תמיכה ושירות לקוחות, ניהול ובקרת האתר, חיובים כספיים, כאשר אנו נדרשים לעשות כן על פי הוראת רשות , לשם מניעת נזק לך ו/או לצד ג', כאשר המידע הועלה לאתר על ידך במטרה שיהיה גלוי באופן פומבי לרבות במסגרת פורומים ו/או תגובות ו/או לצורך היענות לבקשותיך ו/או כאשר נעביר פעילותנו לגורם אחר ו/או נתמזג עימו ו/או בכדי  לאפשר פעולות שיווקיות שונות ובכלל זאת דיוור ישיר, וכיו"ב.

 • הנהלת האתר עשויה לאפשר גישה לפרטיך האישיים באמצעות רשימת אינדקס לסוכניה, קבלניה, שותפיה העסקיים, חברות הקשורות אליה או ספקי שירות אחרים במידת הצורך. צדדים שלישיים יוכלו להשתמש בפרטיך האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם להנהלת האתר ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים אלה כוללים ספקי IT (כגון ספקי שירותי ענן, ספקי שרתים חיצוניים), חברות מדיה פרסומיות, ספקי שירותי מחקרים וסקרים וכיו"ב.

 • אם תפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי הנהלת האתר כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

 • אם יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הנהלת האתר;

 • בכל מקרה שהנהלת האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

 • אם הנהלת האתר תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של הנהלת האתר ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

העברת מידע כאמור עשויה לכלול העברת מידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל בכפוף להסכם המחיל את חוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים, לדוגמא העברת המידע לענן של Amazon.

 

 

 

רשימת תפוצה

בכפוף להסכמתך אנו עשויים לשלוח אליך מידע מסחרי אודות מוצרים ושירותים. במקרה זה נבקש הסכמתך על פי סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשל"ב 1982. במידה  ואינך מעוניין להמשיך ולקבל המידע יהא עליך לבקש מהחברה בכתב את הסרתך מרשימת התפוצה /מהמאגר באמצעות שליחת בקשתך לכתובת דוא"ל info@amit-pastry.com ו/או באמצעות הודעת SMS לטלפון 054-3132468.

Cookies

הנהלת האתר רשאית להשתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן במחשבך.

 אנליזה וניטור

האתר עושה שימוש בכלי Google Analytics שהינו כלי לניטור הפעולות באתר על בסיס מידע אנונימי בלבד, לצורך שיפור השירותים באתר (להלן: "הכלי"). הכלי אוסף מידע כגון תדירות השימוש באתר, באילו דפים ביקרו המשתמשים ובאילו אתרים ביקרו לפני כניסתם לאתר. הנהלת האתר אינה משתמשת במידע האמור באופן שיש בו כדי לזהות את המשתמשים באתר ובכלל זה אינה מצליבה מידע שמתקבל מהכלי עם מידע אישי שיש לה לגבי משתמשי האתר.  בנוסף, היכולת של הכלי עצמו לעשות שימוש במידע ביחס לשימוש שלך באתר מוגבל על ידי תנאי השירות של הכלי שניתן למצוא ב http://www.google.com/analytics/terms/us.html,  ועל ידי מדיניות הגנת הפרטיות של גוגל שניתן למצוא בhttp://www.google.com/policies/privacy/. בכל עת תוכל למנוע משימוש במידע שלך על ידי הכלי באמצעות הורדת והתקנת the Google Analytics Opt-out Browser Add-on, שנמצא ב: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

בנוסף, האתר עושה שימוש בפלטפורמת hotjar והאפליקציה עושה שימוש בפלטפורמת Appsee שהינן פלטפורמת אנליזה וניטור המאפשרות איסוף של מידע אגרגטיבי ומידע מזוהה על השימוש באתר או באפליקציה, לפי העניין (זמן הגלישה, באילו מדורים ביקר המשתמש, מהיכן התחבר, וכן הקלטת סשן הגלישה של המשתמש). השימוש במידע המזוהה מוגבל ביותר, והחברה שומרת אחוז מדגמי ממנו בלבד, ולזמן קצר. כמו כן מוגבלת הגישה למידע כאמור למספר אנשים מצומצם ביותר.

אבטחת מידע

הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע ומשתמשת בשרתי אחסון חיצוניים לרבות של צדדים שלישיים. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע, לתקנו או למחקו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו באישור בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אם מצאת שהמידע לגביך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות להנהלת האתר בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, נודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות והינך רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בדיוור ישיר"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. הנהלת האתר תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין.

 פניות כאמור יש להפנות לחברה בדוא"ל info@amit-pastry.com ו/או

לטלפון מס: 03-7705050

שינויים במדיניות הפרטיות

הנהלת האתר רשאית לשנות בכל עת את מדיניות הפרטיות ומבקשת מהמשתמש לשוב ולעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת. השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך לפעול לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של המדיניות הפרטיות. מידע פרטי תתוקן באשר להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים רשאים להיכנס למדיניות באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, ולא כל מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

** בכל עת תוכל לעיין במדיניות הפרטיות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

** מדיניות זו מנחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, היא כללית, כמובן, גם לנשים.

 

התקשרו אלינו